در راستای تحقیق و توسعه، شرکت با داشتن کارشناسان مجرب و با تجربه در زمینه اکتشاف و استخراج،با راهبرد رضایتمندی مشتری و بهینه سازی منابع با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و کاهش آلودگی زیست محیطی، گام های بلندی در راستای گسترش و توسعه معادن فلزی و غیرفلزی برداشته است و درحال حاضر ، افزایش تولید و فرآوری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی متناسب با بازار مصرف، در صدر برنامه های استراتژیک شرکت می باشد.

Zhav international process © 2021