سورق

نام معدنسورق
محصولايليت
آدرساستان آذربايجان شرقي – ميانه – سورق
شماره پروانه بهره برداري1849
مصارفکاشی و سرامیک
دسترسيپنج کيلومتر جاده خاکي درجه يک تا محل معدن