سوکهريز

نام معدنسوکهريز
محصولکائولن فلدسپات
آدرساستان زنجان – خرمدره – سوکهريز
شماره پروانه بهره برداري118/8164
مصارفکاشی و سرامیک – آجر نسوز نما
دسترسييک کيلومتر جاده خاکي درجه يک تا محل معدن