گزیک

نام معدنگزیک
محصولمس اکسیدی
آدرسخراسان جنوبی – بیرجند – سربیشه
شماره پروانه بهره برداري24312
مصارفصنعت لوله و میله های مسی – صنعت کابل سازی (رادیاتورها و مفتول های مسی)
دسترسيجاده آسفالت – 5/2 کیلومتر خاکی