گل زرد عبدي

نام معدنگل زرد عبدي
محصولفلدسپات سديک
آدرساستان مرکزي – شازند – زاليان
شماره پروانه بهره برداري102/30478
مصارفکاشی و سرامیک – چینی بهداشتی – آجر نسوز نما
دسترسيجاده کاملا آسفالت تا محل معدن