معدن 24 گزارشی از اثرات کرونا بر تولیدات معدن در مقیاس جهانی ارایه می دهد:

از زمان ورود این ویروس ناخوانده به سکونتگاه انسان و ایجاد مزاحمت و وقفه های مکرر در انواع فعالیت های اقتصادی، معادن هم مستثنی از ترکش های آن نبوده اند.نقشه ی جهانی تاثیرات کرونا بر تولیدات جهانی معدن در مناطق مختلف، درصد های متفاوتی را نشان می دهد که با وجود آن عملیات تولید یا با ریتم کند تر ادامه دار بوده یا کاملا متوقف شده است.با نگاهی کوتاه به نقشه ی جهانی متوجه تاثیر منفی این ویروس به قاره های مختلف می شویم تا جایی که عملیات تولید مس و سنگ آهن در آمریکای جنوبی تا 28 و19 درصد کاهش داشته است.دیگر قاره ها هم راهی به در نبرده اند و در بهترین شرایط یا حجم تولید ریزشی بوده و یا عملیات متوقف گردیده است.
در نقشه جهانی بالا مناطقی که عملیات با ریتم کند تر ادامه دار بوده با رنگ نارنجی و مناطقی که متوقف شده اند با رنگ صورتی مشخص شده است. هم چنین درصد های مختلف تولیدات مواد معدنی در تصویر قابل مشاهده می باشد.

معدن 24